Odsek za alergologiju

 

 
 

Odsek za alergologiju je jedan od novijih odseka u ovoj ustanovi u pogledu organizacije rada iako u praktičnom smislu postoji duži niz godina. Delatnost ovog  odseka je usko vezana za laboratoriju za patofiziologiju disanja i ove funkcijske jedinice imaju važno mesto kako u ambulantno-dispanzerskom, tako i  u bolničkom radu, zahvaljujuci odličnim mogućnostima za ispitivanje i praćenje prvenstveno astme i hronične opstrukcijske bolesti pluća a zatim i svih ostalih bolesti pluća.

Dr Dubravka Medić 

Alergološke  probe i bronhoprovokacijski test sa histaminom prvi put su rađeni 1982. godine, a tada se počelo i sa specifičnom hiposenzibilizacijom u sklopu lečenja astme. Od 1987. godine redovno radi alergološka ambulanta u kojoj je moguće alergološko testiranje prick-testovima na standardne  inhalacione i nutritivne alergene. U saradnji sa biohemijskom laboratorijom određivani su osnovni imunološki parametri, uključujući i nespecifične IgE. Do 1994. godine rađena je specifična hiposenzibilizacija.

 

 

Nespecificni bronhoprovokacijski test je rađen  u laboratoriji za patofiziologiju disanja metodom po Takichimi sa acetil-holinom i meta-holinom. Po nabavci APS marke “Jaeger”  1995.godine radi se sa histaminom preko ove aparature i “bodyscreen”-a. 

Od prvog dana alergološka  ambulanta se, pored dokazivanja astme i lečenja prema savremenim principima i preporuci Konsenzusa za astmu, bavi i edukacijom bolesnika.