c

     

 Mikrobiološka laboratorija

 

 
 

              

       Mikrobiološka laboratorija  Specijalne bolnice za plućne bolesti  “Dr Vasa  Savić” je osnovana 1960. godine za dijagnostikovanje bakterija iz porodice Mycobacteriacae, koje izazivaju humanu tuberkulozu. Poped toga, radi se i na izolaciji, identifikaciji i ispitivanju osetljivosti na antibiotike i drugih bakterija, značajnih u patologiji respiratornih oboljenja.

     Osim respiratornih uzoraka (sputumi, brisevi grla i nosa, pleuralni punktati, bronhoskopski uzorci), u ovoj laboratoriji se obrađuju i drugi uzorci, prema medicinskim indikacijama. Radi se izolacija, identifikacija i ispitivanje osetljivosti na antibiotike bakterija izolovanih iz urinokultura, hemokultura, briseva kože, briseva rana, briseva oka, briseva uha. Radi se i bakteriološki pregled sperme, vaginalnog i cervikalnog brisa. Takođe se radi bakteriološki pregled predmeta opšte upotrebe, radnih površina, aparata, radnih prostorija. Radi se i interni sanitarni nadzor kroz bakteriološki pregled briseva medicinskog osoblja, periodično, dva puta godišnje. To sve doprinosi dobroj kontroli bolničkih infekcija i dobroj osetljivosti izolovanih sojeva bakterija na antibiotike i retkoj pojavi rezistentnih bakterijskih sojeva.

 

.

Dr Vesna Đorđević

 

 

 

 

 

  

   Poslednjih godina Mikrobiološka laboratorija je snabdevena novom, odgovarajućom opremom, čime se poboljšava dijagnostika i skraćuje vreme potrebno za dobijanje rezultata od 6 ~ 8 nedelja na 10 dana. Bact Alert je aparat za brzu detekciju uzoraka sputuma, krvi i drugih telesnih tečnosti na Mycobacteriae, sa mogućnošću izrade testa osetljivosti na antituberkulotike. Princip rada je kolorimetrijsko očitavanje CO2 u tečnim kulturama, koji je product metabolizma Mycobacteria. Ako su bakterije prisutne u uzorku, njihovim metabolizmom se oslobadja CO2, a boja senzora na dnu svake bočice kultura se menja iz zelene u žutu. Svetlija boja rezultira povećanjem refleksionih jedinica, koje se prate sistemom na svakih 10 min u toku 24 časa.        

        .

gg

 

   U dijagnostici tuberkuloze radi se direktna mikroskopija bolesničkog materijala, kultivacija bakterijskih kolonija na Low podlogama, identifikacija dobijenih bakterijskih kultura i test rezistencije na antituberkulotike, čime se doprinosi efikasnijem dijagnostikovanju oboljenja i uspešnijem lečenju obolelih od tuberkuloze. Vreme potrebno za izdavanje pozitivnih Low kultura je od 3 nedelje do 2 meseca, jer su to spororastuće bakterije, a terapija se ne može započeti bez bakteriološke potvrde. To, nekada, predstavlja problem, naročito kod mikroskopija negativnih uzoraka, pa se, danas, novije tehnike usmeravaju na skraćenje vremena dijagnostike i brzi rast mikobakterija, naročito u tečnim podlogama.

 

 

 

 

   Ovim aparatom  se značajno skraćuje vreme za dijagnostiku tuberkuloze, sa 6 nedelja na 10 dana ili kraće. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i njegova Nacionalna komisija za tuberkulozu sprovode Nacionalni program za tuberkulozu, u skladu sa smernicama SZO / DOT program. To su mere za kontrolu tuberkuloze, kao jednog od najvećih globalnih problema, od kojeg u svetu godišnje umire 2 miliona ljudi, a 8 miliona oboli. U okviru ovih mera je i standardizovana, brza i savremenija laboratorijska dijagnoza tuberkuloze, što je i trend u ovoj laboratoriji.