Jedinica poluintenzivne terapije

 

 
 

Jedinica poluintenzivne terapije je uspostavljena 1976. godine. Trenutno raspolaže sa deset postelja. Tehnički je i  kadrovski osposobljena za pružanje:

  • Kontinuirane i oxigenoterapije (centralno snabdevanje kiseonikom,gasni analizatori).

  • Aerosol terapija(u postelji i u okviru ranog rehabilitacionog tretmana) sa upotrebom komprimovanog kiseonika ili vazduha.

  • Interkostalne drenaže sa trajnom aspiracijom.

  • Aspiracija bronhalnog sekreta.

  • Kontrolisane mehaničke ventilacije

  • Aspirirane mehaničke ventilacije po tipu intermitentne mandatorne ventilacije(IMV) i mehaničke ventilacije  sa uvećanim pozitivnim pritiskom na kraju ekspirijuma(PEEP)

 

 

Pri ovoj jedinici od 1991. godine nalaze se i četiri aparata za dugotrajni oxigenotretman u  kućnim uslovima (koncentratori kiseonika) i službom za praćenje kako stanja pacijenta tako tako i kontrolisanja rada aparata. Ovaj vid usluga obavlja se kroz kućne posete, uzimanja gasnih analiza i sprovođenja terapije za dezopstrukciju bronha u kućnim uslovima.

gg