KRATAK ISTORIJAT BOLNICE

   
 

 

Nekadašnji Antituberkulozni dispanzer u Zrenjaninu 

 

 

Osnivanje Specijalne bolnice za plućne bolesti u Zrenjaninu vezano je za početak organizovane borbe protiv tuberkuloze pluća, tada dominantne bolesti u respiratornoj patologiji.

Tako je 1920 godine, među prvima u Jugoslaviji, osnovan antituberkulozni dispanzer u tada Velikom Bečkereku, danas Zrenjaninu. U svojoj osnovnoj orjentaciji imao je kliničko-epidemiološki metod rada, a predstavljao je preteču danas moderne visoko specijalizovane ustanove.  

Današnji izgled zgrade u kojoj je 1920.god. osnovan Antituberkulozni dispanzer

Zbog realnih potreba za hospitalnim lečenjem velikog broja obolelih od tuberkuloze, osnovan je 1946 godine i stacionar. Integrisanjem ove dve delatnosti 1958. godine nastala je Specijalna bolnica za tuberkulozu pluća sa dispanzerom, koja sa nešto izmenjenim nazivom postoji i danas.

h
                 Pinova vila - Nekadašnja plućna bolnica u Zrenjaninu

Deset godina kasnije (1968 god.) u sastav ove ustanove ulazi i Bolnica u Jaša Tomiću. Zbog regresivnog epidemiološkog toka tuberkuloze pluća i želje da pratimo  savremeni trend potreba zdravstvene zaštite iz pneumoftiziologije razvio se današnji profil ustanove.

Danas je u našoj ustanovi objedinjena primarna i sekundarna prevencija, hospitalno lečenje i rehabilitacija respiratorne patologije našeg regiona.

Raspolažemo sa hospitalnim kapacitetom od 160 postelja, a u dispanzeru radi pet timova lekara specijalista pulmologa u odgovarajućim ambulantama.

Ustanova je regionalnog karaktera, zbrinjava respiratornu patologiju sa teritoije pet opština srednjebanatskog regiona (177.308 stanovnika).

Od 1994. godine ustanova je u sastavu nastavne baze Medicinskog fakulteta u Novon Sadu. Putem mentorstva vršimo edukaciju lekara na specijalizaciji iz pulmologije, gde obavljaju deo svog obaveznog staža.

Prikaz naše organizovanosti, tehničke opremljenosti, delokruga rada kao i ukupan stručni nivo ustanove, najbolje ilustruje opis rada organizacionih jedinica.