Prim mr med.sc. dr Svetlana Jovanović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rođena 05.07.1963. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu završila u Novom Sadu, kao nosilac Vukove diplome. Medicinski fakultet završila 1989. godine. Obavezan pripravnički staž obavila na klinikama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, a stručni ispit za zvanje lekara položila je u Beogradu, decembra 1991. godine.

Specijalizaciju iz pneumoftiziologije započela je septembra 1992. godine, kada je počela da radi u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, a specijalistički ispit je položila decembra 1996. godine sa odličnom ocenom. 2000. godine je položila subspecijalistički ispit iz onkologije, a 2001. godine je stekla zvanje magistra medicinskih nauka, braneći tezu "Istovremena primena hemio i radioterapije u tretmanu inoperabilnog karcinoma bronha". 2008. godine je stekla zvanje primarijusa.

Od 1992. godine do decembra 2012. godine je radila u Institutu za plućne bolesti Vojvodine, gde se bavila invanzivnom plućnom dijagnostikom i interventnom bronhologijom na Klinici za plućnu onkologiju i to na Odeljenju za interventnu bronhologiju čiji je bila i načelnik. Autor je i koautor više naučnih radova iz oblasti pulmologije i onkologije, koji su bili izlagani i kod nas i u inostranstvu. 2010. godine je provela mesec dana na studijskom usavršavanju u Thorax klinik u Heidelbergu kod prof Heinricha Beckera i prof Felix Hertha. U završnoj fazi je izrade doktorske disertacije "Terapijski modaliteti lečenja nemikrocelularnog karcinoma bronha dijagnostikovanog u metastatskoj fazi bolesti". Od 2008. godine je radila kao stručni konsultant i bronholog u našoj ustanovi. Član je naših i inostranih asocijacija za endoskopiju, bolesti pluća i onkologiju. Od decembra 2012. godine je direktorica Specijalne bolnice za plućne bolesti "Dr Vasa Savić" Zrenjanin, a od septembra 2014. godine je predsednik pneumoftiziološke sekcije Vojvodine pri SLD.